เงื่อนไขการใช้งานนโยบายการคืนเงิน

เงื่อนไขการใช้งานนโยบายการคืนเงิน
 

เงื่อนไขการใช้งานนโยบายการคืนเงิน

1. เมื่อชำระค่าคอร์สเรียนแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี

2. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายคอร์สเรียนได้หลังจากที่ชำระเงินแล้วทุกกรณี

3. ไม่สามารถขายหรือโอนคอร์สเรียนดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นได้หลังจากที่ชำระเงินแล้วทุกกรณี

4. ในกรณีที่มีโรคประจำตัว หากมีเหตุให้ต้องหยุดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ทางสถาบันจะมีเอกสารการเรียนการสอนให้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกคอร์สเรียนได้

5. การขอลาหยุดมากกว่า 2 วันขึ้นไป ผู้เรียนจำเป็นต้องแจ้งวันที่ลาให้ทางสถาบันและผู้สอนทราบ 

6. กรณีที่สอบไม่ผ่าน ผู้เรียนจะไม่สามารถรับใบประกาศจบการศึกษาจากทางสถาบัน

 

**สำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรเร่งรัด**

7. หลักสูตรเร่งรัดจะมีการสอบใหญ่ทั้งหมด 5 ครั้ง ในกรณีที่ผู้เรียนสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ทางสถาบันจะพิจารณาหลักสูตรอื่นๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน  

8. การเรียนการสอนในหลักสูตรเร่งรัดมีเนื้อหาที่เข้มข้นเป็นพิเศษ (ดูเอกสาร Registration form Intensive 1 ประกอบ) ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถทำตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัดและไม่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดของการสอบใหญ่ในข้อที่กล่าวไปก่อนหน้า ทางสถาบันจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ในทุกรณี